PH15 One Hand Bat

$ 75.00

PH15 One Hand Training Bat.  20" / 31 oz.